Statūti APSTIPRINĀTS

Biedrības SIB ''Alternativas'' dibināšanas kopsapulcē Kandavā,

2012. gada 2. novembrī 


 

1. nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrība ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kura apvieno fiziskas un juridiskas personas neatkarīgi no tautības, reliģiskajiem, politiskajiem vai citiem uzskatiem un pārliecības, kuras atbalsta biedrības darbības jomas, mērķus un ir brīvprātīgi tajā iestājušās.

1.2. Biedrība ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem savu patstāvīgu bilanci, norēķinu kontiem bankās, apaļo zīmogu ar pilnu organizācijas nosaukumu gan latviešu, gan angļu valodā, patstāvīgu līdzekļu uzskaiti un citiem rekvizītiem.

1.3. Biedrība darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Biedrību un nodibinājumu likumu, šiem statūtiem, LR likumiem un normatīvajiem aktiem.

1.4. Lai nodrošinātu statūtos mērķu sasniegšanu, biedrība ir tiesīga veidot un uzturēt sakarus Latvijā un ārvalstīs ar visu veidu juridiskām un fiziskām personām, kuras atbalsta biedrības darbības jomas, mērķus un darbojas saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem.

1.5. Biedrība var darboties Latvijas un ārvalstu nacionālās un starptautiskās organizācijās un to apvienībās.

2. nodaļa

Biedrības nosaukums

2.1. Biedrības nosaukums ir: Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” (turpmāk tekstā - biedrība), nosaukuma tulkojums angļu valodā: Union of the integrated society „Alternativas”, bet nosaukuma saīsinājums ir „SIB”

3. nodaļa

Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa

Biedrības mērķauditorija

4.1. Par biedrības mērķauditoriju var kļūt arī personas, kuras nav biedrības biedri, bet

kuras atbalsta biedrības mērķus un piedalās to īstenošanā.

4.2. Biedrības mērķauditorija – bērni, jaunieši, pieaugušie, ģimenes, mazākumtautības un citi interesenti vai dalībnieki.

5. nodaļa

Biedrības devīze, darbības jomas, virsmērķis, un mērķi

5.1. Biedrības devīze: Mūsu darbība - mūsu pārliecība!

5.2. Biedrības virsmērķis - veicināt Latvijas un ārvalstu organizāciju sadarbības kontaktu tīklu, ilgtspējīgu attīstību, pieredzi, efektivitāti un sabiedrības integrāciju, balstoties uz kopējām pamatvērtībām.

5.3. Biedrības darbības jomas un mērķis:

5.3.1. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība.

5.3.1.1. Veicināt profesionālu psiholoģisko atbalstu cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, tādējādi sekmējot sabiedrības intereses un vajadzības.

5.3.2. Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

5.3.2.1. Veicināt sociālās aizsardzības sistēmas, tādējādi sekmējot sabiedrības iespējas uz sociālās labklājības celšanu.

5.3.3. Pilsoniskās sabiedrības attīstība.

5.3.3.1. Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, līdzdalību un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai, kas sekmētu sabiedrības integrācijas tendences.

5.3.4. Filantropija.

5.3.4.1. Veicināt filantropiju jeb labdarību, tādējādi atbalstot sabiedrības vajadzības kā arī piesaistīt ziedojumu sabiedriskā labuma mērķu īstenošanai.

5.3.5. Izglītība, psiholoģija, kultūra, māksla, mūzika, sports un reliģija.

5.3.5.1. Veicināt integrētu pieeju kultūras, mākslas, mūzikas, sporta un izglītības procesam - formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbībai vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, kas vērstas uz sabiedrību kopumā t.sk. jaunatni un čigānu (romu) etnisko minoritāti, tādējādi sekmējot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu, iniciatīvu, attīstību, uzņēmību, radošo darbību, identitāti, vēsturi, kultūru, starpetnisku dialogu, un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

5.3.5.2. Veicināt romu (čigānu) izglītības līmeņa paaugstināšanu un pilnveidošanos, pievēršot uzmanību uz esošo šķēršļu apzināšanu un konstruktīviem izglītības problēmu risinājumiem.

5.3.5.3. Veicināt sabiedrības tradicionālo kristīgo konfesiju garīgo mantojumu, kas balstīts uz kristīgās ticības pamatiem Bībelē, vērtībām un izpausmēm pasaules kultūras attīstībā.

5.3.5.4. Veicināt zinātniski – praktisku pētniecību psiholoģiskās darbības ietvarā, izvērtēšanu, konsultēšanu, un cita uz klientu orientēto darbību, kuras mērķis ir veicināt viņa spējas adaptēties savā sociālajā vidē, kā arī organizācijas attīstības sekmēšanu, ievērojot vadības, darbinieku un sabiedrības intereses.

6. nodaļa

Biedrības darbības teritorija

6.1. Biedrības pamata darbības teritorija ir Sabiles un Kandavas administratīvā teritorija.

6.2. Biedrības darbība var tikt paplašināta un īstenota arī citās teritorijās Latvijā un ES, ja tas sekmē biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumi izpildi.

7. nodaļa

Biedrības tiesības

7.1. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.

7.2. Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.

Peļņu, kas gūta no biedrības veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem vai dibinātājiem.

8. nodaļa

Brīvprātīgais darbs

8.1. Biedrībai ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā. Par brīvprātīgo darbu uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziskā persona, nestājoties ar biedrību darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.

8.2. Pēc personas pieprasījuma par brīvprātīgā darba veikšanu noslēdzams rakstveida līgums, norādot veicamo darbu un tā izpildes termiņu.

8.3. Persona, kura veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā.

8.4. Par kaitējumu, kas radies personai, pildot brīvprātīgo darbu, biedrība atbild, ja šādu pienākumu tas uzņēmies vai arī kaitējums nodarīts biedrības vainas dēļ.

9. nodaļa

Atlīdzība par darbību biedrībā

9.1. Ja persona saņem atlīdzību (atalgojumu) par darbību, tad šī atlīdzība (atalgojums) nosakāma atbilstoši attiecīgās personas pienākumu apjomam un biedrības finansiālajam stāvoklim.

10. nodaļa

Publiskā darbība

10.1. Biedrībai, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, ir tiesības veikt darbību, kas nav pretrunā ar likumu, it īpaši brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī veikt citu publisko darbību.

11. nodaļa

Biedru reģistrs

11.1. Biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese).

11.2. Biedri nav tiesīgi nodot trešajai personai savas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar piederību pie biedrības, tai skaitā pilnvarot pārstāvi dalībai kopsapulcē.

12. nodaļa

Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

12.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziska un juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēts biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus un tajos noteiktos biedra pienākumus.

12.2. Lai iestātos biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz biedrības valdei noteiktas formas rakstisks pieteikums. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu un kārtību nosaka “Nolikums par biedru uzņemšanu, izslēgšanu un izstāšanos”, kuru apstiprina biedrības valde.

12.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

12.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

12.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

12.6. Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:

12.6.1. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

12.6.2. Biedrs pienācīgi nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

12.6.3. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

12.6.4. Nodarījis organizācijai morālu vai materiālu kaitējumu;

12.6.5. Ir grāvis biedrības reputāciju sabiedrībā.

12.7. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

12.8. Ja biedra dalība biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam netiek atmaksāta.

12.9. Personai, kuras dalība biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz biedrības īpašumu.

13. nodaļa

Biedru tiesības un pienākumi

13.1. Biedru tiesības:

13.1.1. Piedalīties biedrības kopsapulcē;

13.1.2. Saņemt informāciju par biedrības darbību, rezultātiem tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

13.1.3. Piedalīties vai atteikties no dalības biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

13.1.4. Lietot un popularizēt biedrības darbības rezultātus: informatīvos, mācību un metodiskos materiālus, programmas, praktisko pieredzi u.c. darbības rezultātus;

13.1.5. Vēlēt un tikt ievēlētiem biedrības valdē;

13.1.6. Tikt ievēlētam jebkurā amatā;

13.1.7. Pamatojoties uz valdes lēmumu, izmantot biedrības atbalstu pārstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās.

13.2. Biedru pienākumi:

13.2.1. Ievērot biedrības statūtus, piedalīties kopsapulcē, izpildīt kopsapulces un vēlēto institūciju lēmumus;

13.2.2. Sniegt biedrībai palīdzību savas kompetences ietvaros.

13.2.3. Aktīvi līdzdarboties biedrības darbībā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, popularizējot tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs;

13.2.4. Augsti turēt savas biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības godu un prestižu sabiedrībā;

13.2.5. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu.

13.3. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

14. nodaļa

Biedrības izpildinstitūcija un organizatoriskā struktūra

14.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir: biedru kopsapulce, valde un izpilddirektors, savukārt valde ir biedrības izpildinstitūcija.

14.2. Biedru kopsapulce:

14.2.1. Biedru kopsapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.

14.2.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties tikai personīgi visi biedrības biedri.

14.2.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

14.2.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru. Šāds pieprasījums ir jāiesniedz biedrības valdei, norādot tajā biedru kopsapulces sasaukšanas iemeslu.

14.2.5. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru kopsapulces valde nosūta katram biedram rakstisku uzaicinājumu, kurā norāda biedru kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību.

14.2.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedrības biedriem. Katram biedram ir viena balss.

14.2.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce ar to pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

14.2.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

14.2.9. Lēmums par statūtu grozījumiem, valdes locekļu un valdes priekšsēdētāju ievēlēšanu un atsaukšanu, biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, biedrības reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

14.3. Biedrības biedru kopsapulce ir tiesīga:

14.3.1. Izdarīt grozījumus un papildinājumus biedrības statūtos;

14.3.2. Par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu un reorganizāciju;

14.3.3. Apstiprināt biedrības valdes ziņojumu un gada pārskatu;

14.3.4. Apstiprināt valdes sastādīto biedrības gada budžetu un darba plāna projektu;

14.3.5. Ievēlēt un atsaukt valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus;

14.3.6. Izskatīt strīdus jautājumā par biedru uzņemšanu un/vai izslēgšanu;

14.3.7. Ievēlēt un atsaukt Revidentu;

14.3.8. Lemt par biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;

14.3.9. Izlemt citus jautājumus, kas pēc valdes ierosinājuma ir iesniegti izskatīšanai biedru kopsapulcē.

14.4. Biedru kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs. Biedru kopsapulce tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

14.5. Biedrības valdes kompetence:

14.5.1. Biedrību vada un pārstāv valde kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kurus ievēl biedru kopsapulce uz diviem gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem.

14.5.2. Valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru kopsapulces protokolu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai viņa atsaukšanu.

14.5.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kuri atbilstoši likumam vai šiem statūtiem nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē, tajā skaitā:

14.5.3.1. Izlemt katra valdes locekļa pārstāvniecības sfēru;

14.5.3.2. Nodrošina biedru kopsapulces lēmumu izpildi;

14.5.3.3. Pārvalda un rīkojas ar biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem;

14.5.3.4. Pieņem lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu un/vai biedru izslēgšanu;

14.5.3.5. Apstiprina nolikumus, kas regulē biedrības un tās struktūrvienību darbību, nosaka finansiālā nodrošinājuma avotus, kontrolē darbību, pieņem lēmumu par to darbības izbeigšanu;

14.5.3.6. Realizēt statūtos noteiktos biedrības darba virzienus;

14.5.3.7. Lemj par biedru kopsapulces sasaukšanu;

14.5.3.8. Izstrādā un apstiprina biedrības darbībai nepieciešamos dokumentus;

14.5.3.9. Sastāda biedrības gada pārskatu;

14.5.3.10. Izstrādā biedrības gada budžeta un darbības plāna projektu un iesniedz to izskatīšanai biedru kopsapulcē;

14.5.3.11. Noteikt valdes locekļa t.sk. valdes priekšsēdētāja, izpilddirektora u.c. personu atlīdzību (atalgojumu), tās apmēru un izmaksas kārtību pamatojoties uz biedrības finansiālo stāvokli.

14.5.3.12. Noteikt biedrības štata amata vietas;

14.5.3.13. Apstiprina priekšlikumus, kas iesniedzami Valsts institūcijās;

14.5.3.14. Apstiprina biedrības sniegto maksas pakalpojumus;

14.5.3.15. Izlemj jautājumu par biedrības biedru vai valdes personu komandējumiem un to finansēšanu;

14.5.3.16. Pārvaldīt un organizēt biedrības saimniecisko darbību, lietvedību un grāmatvedību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

14.5.3.17. Atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā, pieaicināt kompetentus speciālistus vai ekspertus u.c. pārstāvjus;

14.6. Biedrības valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai valdes ievēlētais izpilddirektors pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, par sēdes laiku, vietu un darba kārtību paziņojot valdes locekļiem pa e-pastu vai vēstuli, vai kā citādi, ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš.

14.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto valdes locekļu kopskaita. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.

14.8. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

14.9. Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu.

14.10. Valdes pārstāvības tiesības:

14.10.1. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi.

14.11. Valdes locekli, var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

14.12. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

14.13. Biedrības valdes priekšsēdētāja kompetence:

14.13.1. Koordinē biedrības biedru, struktūrvienību un valdes darbu.

14.13.2. Popularizē biedrības darbību masu medijos, semināros, konferencēs un citos pasākumos;

14.13.3. Vadīt biedru kopsapulces un valdes sēdes.

14.13.4. Pārstāv biedrību saimnieciskajos un finansu darījumos, vada un koordinē biedrības finansiāli saimniecisko darbību, finanšu saistītos projektus, atver un slēdz norēķinu kontus bankās un citu statūtos paredzēto darbību;

14.13.5. Paraksta darba, pilnvarojuma vai uzņēmuma līgumus u.c. dokumentus ar biedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamiem speciālistiem, līgumdarbiniekiem, juridiskām un fiziskām personām;

14.13.6. Pārstāv biedrību jebkura veida attiecībās ar trešajām personām, pārstāv biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos (komercsabiedrībās), kā arī ārvalstu un starpvalstu organizācijās;

14.13.7. Pieņem darbā vai atbrīvo no darba algotos darbiniekus vai brīvprātīgos.

14.13.8. Valdes uzdevumā slēdz un atsauc pilnvarojuma līgumu ar izpilddirektoru;

14.13.9. Var ierosināt valdei izlemt jautājumu par pilnvarojuma līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar izpilddirektoru, ja viņš rupji pārkāpis pilnvaras, nav pildījis vai nepienācīgi izpildījis pilnvarojuma līgumā noteiktās saistības, nodarījis būtisku kaitējumu biedrības interesēm vai zaudējis biedrības biedru uzticību.

14.13.10. Vada, koordinē priekšlikumu par atsevišķiem biedrības projektiem izstrādi, kontrolē to realizāciju;

14.13.11. Organizē konsultācijas un lietišķas tikšanās biedrības biedriem un valdei ar Latvijas Republikas un ārvalstu speciālistiem un citām juridiskām un fiziskām personām;

14.13.12. Par savu darbību ir atbildīgs un atskaitās valdei un biedrības biedru kopsapulcei.

14.14. Biedrības izpilddirektora kompetence:

14.14.1. Apstiprina un ievēl biedrības valde no sava vidus uz diviem gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētam ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu;

14.14.2. Izpilddirektors pārstāv biedrību un rīkojas biedrības vārdā uz pilnvarojuma līguma pamata;

14.14.3. slēdz biedrības vārdā juridiskus darījumus vai paraksta finansu dokumentus, pārstāv biedrību saimnieciskajos un finansu darījumos, vada un koordinē biedrības finansiāli saimniecisko darbību, finansu saistītos projektus, atver un rīkojas ar biedrības kontiem bankās un citu statūtos paredzēto darbību.

14.14.4. Organizē biedrības administratīvo darbu;

14.14.5. Kārto biedrības lietvedību un grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un risina saimnieciski organizatoriskos jautājumus;

14.14.6. Izstrādā un iesniedz apstiprināšanai biedru kopsapulcē biedrības un valdes tekošo un perspektīvo darba plānu projektus;

14.14.7. Sagatavo biedrības dokumentus u.c. projektus un pēc apstiprināšanas biedru kopsapulcē reģistrē tos likumā noteiktā kārtībā;

14.14.8. Organizē valdes sēžu un biedru kopsapulču protokolēšanu un nodrošina biedrības biedriem brīvu piekļuvi minēto institūciju darbības dokumentiem;

14.14.9. Saziņā ar valdes priekšsēdētāju un valdes locekļiem sagatavo biedru kopsapulces, valdes sēdes un tajās izskatāmos jautājumus, organizē biedrības pārvaldes institūcijās pieņemto lēmumu izpildi;

14.14.10. Sagatavo gada pārskatu un iesniedz akceptēšanai valdē un apstiprināšanai biedru kopsapulcē;

14.14.11. Nodrošina un sasauc biedrības biedru kopsapulces un valdes sapulces sēdes;

14.14.12. Par savu darbu ir atbildīgs un atskaitās valdes priekšsēdētājam, valdei un biedru kopsapulcei.

14.15. Izpilddirektors var jebkurā laikā iesniegt valdei paziņojumu par izpilddirektora amata atstāšanu.

15. nodaļa

Atlīdzība un izdevumu segšana

15.1. Valdes loceklis t.sk. valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors pilda savus pienākumus par atlīdzību, tās apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar biedrības valdes lēmumu, pamatojoties uz biedrības finansiālo stāvokli.

15.2. Valdes loceklis vai biedrības biedrs var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

16. nodaļa

Biedrības struktūrvienības

16.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

16.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedrību regulē „Nolikums par biedrības struktūrvienību”, ko apstiprina biedrības biedru kopsapulce.

16.3. Biedrības struktūrvienības nav juridiskās personas.

17. nodaļa

Revidents

17.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz diviem gadiem.

17.2. Biedrības revidents nevar būt biedrības valdes loceklis.

17.3. Revidents:

17.3.1. Veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

17.3.2. Dod atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu;

17.3.3. Izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

17.3.4. Sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

17.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

17.5. Biedru kopsapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

18. nodaļa

Biedru nauda

18.1. Biedrības biedri maksā ikmēneša biedra naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka “Nolikums par biedru iemaksu apmēru”, kuru apstiprina biedrības biedru kopsapulce.

19. nodaļa

Biedrības finansu un materiālie līdzekļi un to izlietošanas kārtība

19.1. Biedrības līdzekļus veido:

19.1.1. No biedrības biedru iemaksātām biedru naudas;

19.1.2. No fizisku un juridisku personu ziedojumiem;

19.1.3. Ienākumi, kas gūti no saimnieciskas darbības;

19.1.4. ES, fondu, valsts un pašvaldību piešķirtās dotācijas un finansējums;

19.1.5. Ieņēmumi, kas iegūti biedrības rīkotajos pasākumos;

19.1.6. Citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav aizliegti ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

19.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti biedrības mērķu sasniegšanai, darbības nodrošināšanai kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar biedrības pārvaldes institūciju uzturēšanu un to darba nodrošināšanu.

20. nodaļa

Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija

20.1. Biedrības darbības izbeigšanās pamati :

20.1.1. Biedrības darbība izbeidzas ar biedru kopsapulces lēmumu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem;

20.1.2. Uzsākot biedrības bankrota procedūru;

20.1.3. Biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;

20.1.4. Ar tiesas nolēmumu;

20.1.5. Uz cita likumā noteiktā pamata.

20.2. Biedrības likvidācija:

20.2.1. Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija.

20.3. Biedrības likvidatori:

20.3.1. Likvidāciju veic valdes locekļi;

20.3.2. Biedru kopsapulce var iecelt citus likvidatorus, nosakot viņu atlīdzības apmērus un izmaksas kārtību;

20.4. Ja biedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, likvidatoru ieceļ un viņa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka tiesa;

20.5. Biedrības likvidācija notiek saskaņa ar LR likumiem;

20.6. Biedrības manta, kas paliek pāri pēc kreditoru pretenziju apmierināšanas, tiek sadalīta starp biedriem, kuri bija biedri biedrības darbības izbeigšanās brīdī ;

20.7. Visi biedrības dokumenti, kā arī protokoli kopā ar likvidācijas komisijas paziņojumu par biedrības likvidāciju pēc visu likvidācijas operāciju pabeigšanas nododami glabāšanā valsts arhīvā.

21. nodaļa

Citi noteikumi

21.1. Visi gadījumi, kurus neregulē šo statūtu noteikumi, var tikt regulēti biedrības izpildinstitūciju lēmumos, atbilstoši šajos statūtos noteiktajai izpildinstitūciju kompetencei, ja vien LR likumdošanā un normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

___________________

( Kaspars Arhipovs )

___________________

( Dainis Krauklis )

___________________

( Andris Tertats )

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .