PROJEKTS

"Romu kultūras identitātes saglabāšana un
līdzdalība kultūrvides veidošanā caur romu kultūru un aktivitāšu starpniecību"(Līgums Nr. IK/2016/MT/04)

Projekta īstenotājs: Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas" sadarbībā ar Latvijas romu pētnieku un publicistu Mg.psyc. Andri Tertatu

Projekta mērķis Veicināt sadarbības platformu un starpkultūru dialogu ar cittautu interešu grupām un organizācijām, romu NVO un kopienām caur kultūru un valodu Latvijā.

Projekta mērķa grupa Projekta pamata mērķauditorija

 • Romu kultūras festivāla „Urdenoro” koncerta dalībnieki to starp romu un citu mazākumtautības 
 • Labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu dalībnieki romu un ne-romu dalībnieki no Sabiles un viesi no plānotām citām valstīm (Lietuva un Gruzija)

Galvenās projekta aktivitātes

1. Sabiles pilsētas romu kopienas informatīvais ievadseminārs 

par: 

 • “Romu kultūras identitātes saglabāšana un līdzdalība kultūrvides veidošanā caur romu kultūru un aktivitāšu starpniecību” uzsākšanas gaitu - mērķis, mērķa grupa, ieviešanas laika grafiks, projekta ieviešanas mehānisms, projektā plānotajām  aktivitātēm un romu jauniešu līdzdalības iespējām kultūras aktivitāšu procesos
 • biedrības "Alternativas" darbību, īstenotajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem romu integrācijai sabiedrībā;
 • Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvo padomi;
 • Kurzemes NVO atbalsta centrs darbību romu atbalstam ''Romu kopienas integrācija un līdzdalība'' 

2. Romu NVO labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu cikls.

Pasākuma ietvaros noorganizēt piesaistīt Latvijas un plānoto valstu (Lietuva, Gruzija) romu NVO līderus, lai aplūkotu to, kā romu NVO darbojas, kādi ir viņu darbības modeļi, uzsvaru, liekot uz jaunatnes pilsoniskās līdzdalības pasākumiem jaunatnes darbības veicināšanā.

3. Latvijas romu kultūras festivāls „Urdenoro

Festivāla ietvaros sniegt ieskatu cittautu tradīcijās un kultūrā caur mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, tādējādi tiktu kliedēti aizspriedumi un veicināta izpratne par Latvijā dzīvojošām tautām un tradīcijām. Veicināta lojalitāte, starpkultūru dialogs un sadarbība starp Latvijā dzīvojošām dažādu tautību kopām, izpaust savu personību, nacionālo piederību, tai raksturīgās kultūrvērtības priekšnesumos.

4. Projekta publicitāte

5. Projekta rezultātu starpizvērtēšana un izvērtēšana

Plānotie galvenie rezultāti:  

 • Noorganizēta Sabiles romu kopienai informatīva tikšanā un ievadseminārs par projekta uzsākšanu un plānotajām aktivitātēm
 • Romu NVO labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu ciklā noorganizēta Normunda Rudēviča romu mākslas un vēstures muzeja un Romu-čigānu holokausts Latvijā, 1941. – 1945. apmeklējums Rīgā un tikšanās ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecāko referentu Denisu Kretalovu ar romu dalībniekiem no Sabiles un viesiem no Lietuvas un Gruzijas. 
 • Noorganizēts seminārs "Starptautiskais romu sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumu cikls "Romu NVO loma, sadarbība un līdzdalība"
 • Noorganizēts romu kultūras festivāls "Urdenoro"
 • nodrošināta publicitāte par projektu www.alternativas.mozello.lv un interneta vietnē www.sabile.lv u.c. sociālajos tīklos.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 01.09.2016.  – 2016.gada 21.12.2016.

Projekta īstenošanas vieta: Sabile

Projekta sadarbības partneri: Latvijas romu pētnieks un publicists Mg.psyc. Andris Tertats, biedrība "Stāvu augstāk" 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1544.60  EUR

Projektu finansiāli atbalsta PROJEKTS "ROMU KULTŪRAS IDENTITĀTES SAGLABĀŠANA UN LĪDZDALĪBA KULTŪRVIDES VEIDOŠANĀ CAUR ROMU KULTŪRU UN AKTIVITĀŠU STARPNIECĪBU” TIEK ĪSTENOTS AR LR KULTŪRAS MINISTRIJAS UN "KURZEMES NVO ATBALSTA CENTRS" FINANSIĀLU ATBALSTU 


PROJEKTS

“Grāmatas “Čigānu stāstu stāsti  “Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst!” izdošana”” 

(Līgums Nr. 3.4-16)


Projekta īstenotājs: Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas" sadarbībā ar Latvijas romu pētnieku un publicistu Mg.psyc. Andri Tertatu

Projekta mērķis sagatavot un izdot tipogrāfiski iespiestu grāmatu „Čigānu stāstu stāsti „Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst!””, kura atspoguļo romu tautas folklorai raksturīgie žanri un tradīcijas no gadsimtu tālumiem līdz mūsdienām un to pārmantošanu turpmākajām paaudzēm tālākai pastāvēšanai, saglabāšanā un izkopšanā kultūras procesos, tādējādi paplašinot un attīstīt romu kopienas etnisko kultūras mantojumu Kandavas pilsētā. 

Projekta mērķa grupa Projekta tiešā mērķa grupa – romu ģimenes locekļi īpaši vecā gājuma romu tautības cilvēki, piedaloties grāmatas izveidē par romu tautas folkloru raksturīgiem žanriem un tradīcijām, pārņemot čigānu nacionālās folkloras un tradīciju elementus no čigānu tautām, kurās līdzās viņi dzīvo. Projekta netiešā grupa – valsts, pašvaldību, izglītības, kultūras iestāžu un NVO sektora pārstāvji, literāti, mediji un citi interesenti. 

Galvenās projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts izveidot un tipogrāfiski iespiest autordarba Daiņa Kraukļa grāmatu “Čigānu stāstu stāsti “Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst!”’”  Grāmata kā starpkultūru dialogu veicinātājs sniegt būtisku ieguldījumu gan pašiem romiem, gan plašai sabiedrībai. Grāmata brīvi būs pieejama dažādām sabiedrības grupām un arī indivīdiem kā informatīvs rakstura līdzeklis to starp vienkārša, interesanta lasāmviela ikvienam interesentam.  

Plānotie galvenie rezultāti:  

 • Izdota bezmaksas grāmata latviešu valodā iekļaujot arī čigānu valodas frāzes vai rindkopas ar latviešu valodas tulkojumu; 
 • Noorganizēti grāmatas atvēršanas svētki un grāmatas pasniegšana čigānu ģimenēm, viesiem, kultūrizglītības iestāžu un ierēdņu darbiniekiem to starp NVO sektora pārstāvjiem;
 • Noorganizēts grāmatas atvēršanas svētku koncerts ar romu un ne-romu kultūrprogrammas priekšnesumiem;
 • Veikti publicitātes pasākumi;

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 7. jūlijs  – 2016.gada 31. oktobris

Projekta īstenošanas vieta: Kandava

Projekta sadarbības partneri: Latvijas romu pētnieks un publicists Mg.psyc. Andris Tertats 

Projektu finansiāli atbalsta Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās  sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1000.00  EUR

Scenarijs_gramatas_atversanas_svetkos.pdf

Fanfaras.mp3


PROJEKTS

"Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgajā vidē"

(Līgums Nr. IK/2015/RKIUL/01)


Projekta īstenotājs: Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas"

Projekta mērķis ir apvienot romus vienkopus, tādējādi veicinot romu ģimenēs pamatvērtības, garīgās vērtības un sabiedrības vienotību. Pilnveidot romu kristīgās tradīcijas, kultūras un valodas saglabāšanu un attīstību. Veicināt un atbalstīt romu kristīgās grupas radošo kolektīvu darbību.

Projekta mērķa grupa ir Kandavas, Sabiles, Ventspils un Valmieras romu tautību ģimenes, vieslektori un dažādu kristīgo konfesiju radošie kolektīvi

Galvenās projekta aktivitātes: 

Lekciju cikls:   

 •  „Adventa laika nozīme un tās garīgās vērtības ģimenē”
 • „Adventa laika kristīgās tradīcijas un kultūra romu ģimenē”

Paralēli lekciju ciklam bērnu radošā darbnīca „Adventa laika vainags” savukārt aktivitāšu dienas noslēgumā viesmākslinieku priekšnesumi skeči, drāmas, slavēšana, liecības, Bībeles lasījumi u.c

Plānotie galvenie rezultāti: sekmēta romu kristīgās un garīgā mantojuma attīstība romu starpā popularizējot romu reliģiskos aspektus, tādējādi novēršot stereotipus par romiem-kristiešiem kas valda starp romiem. Aktivitāte palīdzēs sasniegt kopējo projekta mērķi, jo veicināta romu kristiešu atpazīstamību tā iesaistot jaunus romus, kuri līdz šim neatdzīst publisko sludināšanu un slavēšanu romu starpa. Novadīta Romu sadraudzības vakars „Adventa laika ieskaņa romu reliģijā un kristīgā vidē”

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada augusts – 2015.gada 30. novembris

Projekta īstenošanas vieta: Sabiles novada kultūras nams

Projekta sadarbības partneri: 

 • Biedrība Sabiles ģimenes atbalsta dienas centrs „Stāvu augstāk”
 • Talsu baptistu draudzes pārstāve, mūziķe Arta Millere 

Projektu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija un Kurzemes NVO atbalsta centrs

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1500.00 EUR


PROJEKTS

“Starpkultūru dialogs starp romu kultūru un tradīcijām”

(Līgums Nr. IK/2015/SDV/II/08)


Projekta īstenotājs: Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas"

Projekta mērķis ir sniegts ieskatu cittautu tradīcijās un kultūrā caur mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Tiktu kliedēti aizspriedumi un veicināta izpratne par Latvijā dzīvojošām tautām un tradīcijām. Veicināta lojalitāte, starp kultūru dialogs un sadarbība starp Latvijā dzīvojošām dažādu tautību kopām, tādējādi izpaust savu personību, nacionālo piederību, tai raksturīgās kultūrvērtības priekšnesumos.

Projekta mērķa grupa ir romu un ne-romu pasākuma dalībnieki to starp dažādu tautību dalībnieki - Moldāvi, Ukraiņi, Baltkrievi, Poļi, Ungāri, Rumāņi, Romi, Krievi u.c. mazākumtautību kopas

Galvenās projekta aktivitātes: 

 • Latvijas romu kultūras festivāls „Urdenoro” - „Kopā dažādās valodās!”

Plānotie galvenie rezultāti: Sasaiste ar projekta mērķi veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot starpnacionālo minoritāšu un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni un veidojošu kopēju pasākumu romu un ne-romu tautiešiem, tādējādi mazinot sabiedrībā esošos aizspriedumus un stereotipus. Festivāla laikā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar cittautu vēsturi, kultūru un tradīcijām. Izveidots stends ar cittautu tradicionālām iezīmēm fotogrāfijās, laikrakstos, aprakstos u.c. atribūta veidos kā informatīvs uzskates līdzeklis pašiem dalībniekiem, apmeklētajiem un sabiedrībai kopumā. Novadīts Latvijas romu kultūras festivāls „Urdenoro” - „Kopā dažādās valodās!”

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada septembris – 2015.gada 6. decembrim

Projekta īstenošanas vieta: Sabiles novada kultūras nams

Projekta sadarbības partneri: Biedrība Tautību apvienība „Varavīskne” (Kandava), romu kultūras un mūzikas pētniece Dr. art. Ieva Tihovska

Projektu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija un Kurzemes NVO atbalsta centrs

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 924.69 EUR PROJEKTS

Vienoti dažādībā – starpkultūru dialogs: kultūra un sadzīve

(Līgums Nr. 5.1-11-518)

Projekta īstenotājs: Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas"

Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu un attīstīt sadarbību un dialogu starp vietējo pašvaldību un romu tautības kopienu un NVO. Sekmēt romu jaunatnes un viņu vecāku pilsonisko līdzdalību - izglītot un informēt romu kopienu par līdzdalības nozīmi un iespējām NVO, apmācīt prasmes interešu aizstāvībai jautājumos, kas skar bērnu, jauniešu un romu vecāku labklājību.

Projekta mērķa grupa ir Sabiles un Kandavas romu tautības iedzīvotāji, bērni un jaunieši, praktizējošie pedagogi, kas strādā ar romu tautības pārstāvjiem, bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem. Pašvaldības sektors un Latvijas romu NVO, kuru ikdienas darbs saistīts ar romu etnisko minoritāti.  

Galvenās projekta aktivitātes: sadarbībā ar Kultūras, sporta un jauniešu iniciatīvu centru veikt izglītojošas un informatīvas aktivitātes, lai sekmētu romu jauniešu un viņu vecāku līdzdalību pilsoniskās sabiedrības attīstībā Sabilē un Kandavā, organizēt jauniešu sporta dienu, diskusiju forumu par dažādiem aktuālajiem romu integrācijas jautājumiem, kā arī romu mākslinieciskā kolektīva uzstāšanās.

Plānotie galvenie rezultāti: veicinātas izglītojošas un informatīvas aktivitātes un diskusijas, lai sekmētu romu jauniešu un viņu vecāku līdzdalību pilsoniskās sabiedrības attīstībā, diskutētas par tradicionālās kultūras nozīmi un radošo pašizpausmi romu ikdienā, kā arī par iespējām sadzīves apstākļu pilnveidošanā un uzlabošanā, organizētas romu un ne-romu „Jaunatnes sporta diena”, un kolektīvo sadziedāšanās ar pavadošo romu māksliniecisko muzikālo grupu.

Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada janvāris – 2014.gada 30. marts

Projekta īstenošanas vieta: Kandava

Projekta sadarbības partneri: Kultūras, sporta un jauniešu iniciatīvu centrs, Kandavas novada dome

Projektu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1000 LVL/1422.87 EUR

 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .